X
Name Specialty Town Status
Mark Aferzon MD FACS
 • Otorhinolaryngology
 • Shelton
Active
Maria N. Byrne MD FACS
 • Otorhinolaryngology
 • Ansonia
 • New Haven
Active
Ronald H. Hirokawa MD
 • Otorhinolaryngology
 • Ansonia
 • New Haven
Active
Ken Yanagisawa MD
 • Otorhinolaryngology
 • Ansonia
 • New Haven
Active
Howard P. Boey MD
 • Otorhinolaryngology
 • New Haven
Courtesy
Eaton Chen MD
 • Otorhinolaryngology
 • Ansonia
 • Guilford
 • New Haven
Courtesy
Mark D'Agostino MD
 • Otorhinolaryngology
 • New Haven
Courtesy
Paul L. Fortgang MD
 • Otorhinolaryngology
 • New Haven
Courtesy
Michael J. Willett MD
 • Otorhinolaryngology
 • New Haven
Courtesy